بازارچه خیریه :
برگزاری بازارچه خیریه اقدامی خیرخواهانه است که در کنار فعالیت های بخش خدمات فرهنگی- اجتماعی زمینه ساز رونمایی از کسب و کارهایی می شود که ثمره ی فعالیت های اقتصادی بازارچه های خیریه به نفع گروه های هدف به کار گرفته می شود در مجموعه ی آرین مهم ترین گروه هدف بیماران و مددجویان سرطانی هستند.