خدمات مددکاری و اجتماعی :
واحد خدمات مددکاری و اجتماعی انجمن آرین در راستای تامین برنامه های حمایتی برای بیماران آسیب پذیر با ارزیابی و سنجش نیازهای معیشتی مددجویان از طریق مصاحبه، مشاهده، بازدید منزل، تحقیق و مطالعه پرونده های پزشکی و تلاش در جهت رفع نیازها، خدمات مطلوبی را ارائه میدهد.